Visjon og strategier

Harstadregionens Næringsforening BA har som overordnet mål å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstad-regionen.

"Vi fremmer næringslivets interesser!"

 

Strategier

Harstadregionens Næringsforening BA er en interesseforening for næringslivet i Harstad og regionen rundt. Foreningen skal primært jobbe for en positiv næringsutvikling. Følgende strategier er sentrale for foreningen:

1. Talerør - høringsorgan - pådriver 
Posisjonen skal brukes bl.a. til å tale næringslivets budskap i ulike fora og skal være en pådriver i forhold til politiske prosesser og beslutninger som påvirker næringslivet. Næringsforeningen skal herunder være en pådriver mot kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter for etablering av offentlige og private arbeidsplasser.
Likeså skal det jobbes aktivt for å bedre næringslivets ulike rammebetingelser, kommunenes næringspolitikk, sikring av arbeidsplasser, kompensasjonsordninger m.m.
   
2. Nettverk 
En viktig verdi av en næringsforening er å "gjøre hverandre god" og herunder bidra til samhandling i forhold til hva som gjøres i næringslivet. En oppgave i den betydning er å fremstå som en møteplass ved å ha fellesmøter og gruppemøter til faste tidspunkt, for å bli kjent, ta opp dagsaktuelle tema og arbeide ut felles strategier.
 
3. Kompetanseutvikling 
Tilrettelegger for kompetanseutvikling, for eksempel ved å benytte tilbud fra nasjonale bransjeorganisasjoner. Ved at næringsforeningen har oversikt over bedrifter og de aktiviteter og prosjekter som pågår vil det gi grunnlag for samordning og kompetanseutviklende tiltak for næringslivet. Et eksempel kan være klyngedannelser hvor det deles på praktisk erfaring på tvers av bransjer, og for øvrig behovskartlagte kurs for medlemsbedriftene. Dette vil bidra til at næringslivet holder et etisk og kvalitetsmessig høyt nivå i sin virksomhet.
 
4. Synliggjøring 
Jobbe aktivt for å synliggjøre næringslivet i regionen. Dette kan gjøres gjennom offentlige- og private beslutningstakere, media, web eller andre kommunikasjonsstrategier