Vedtekter

Vedtekter for Harstadregionens Næringsforening vedtatt på stiftelsesmøte 23.02.06. Sist endret i årsmøtet 13.03.14.

§ 1 Formål og lokalisering

Harstadregionens Næringsforening har som overordnet målsetting å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstad-regionen.

Harstadregionens Næringsforening er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Næringsforeningen er lokalisert i Harstad.

§ 2 Medlemskap

Styret kan oppta som medlemmer i Harstadregionens Næringsforening:
a) Bedrifter eller organisasjoner som utøver næringsvirksomhet
b) Bransjeorganisasjoner.

Styret kan oppta som støttemedlemmer i Harstadregionens Næringsforening:
a) Enkeltpersoner med interesse for næringsvirksomhet.

Årsmøtet kan etablere andre typer medlemskap (for eksempel æresmedlemskap) i Harstadregionens Næringsforening, og fastlegger i så tilfelle nærmere bestemmelser for disse.

§ 3 Styret og styrets sammensetning

Styret består av 5 -7 medlemmer med 3 vara medlemmer, som alle velges av årsmøtet. Leder og nestleder velges på årsmøtet ved egne valg for påfølgende års virksomhet. Styremedlemmene velges med en funksjonsperiode på 2 år, mens vara medlemmene velges med en funksjonsperiode på 1 år.

Gjenvalg kan finne sted. Maksimal sammenhengende funksjonsperiode i samme verv er 6 år.

Styret velges blant foreningens medlemmer.

§ 4 Styrets virksomhet

Styret avholder møter når styreleder finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

Foreningens firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, har fungerende styreleder dobbeltstemme.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen med mindre annet er bestemt i vedtektene. Styret kan delegere deler av sin myndighet til andre organer i foreningen.

Styret ansetter daglig leder i foreningen.

§ 5 Rådgivende utvalg, arbeidsgrupper m.v.

For å fremme foreningens mål, kan styret etablere utvalg eller grupper innenfor mer avgrensede bransje- eller fagområder.  Gruppene kan være av mer permanent karakter (for eksempel bransjegrupper), eller ha en mer avgrenset funksjonsperiode rettet mot prosjekter eller utredninger. Utvalgene får sitt mandat og økonomiske rammer fra styret og har en rådgivende rolle i forhold til styret. Permanente utvalg kan også finansiere deler av sin aktivitet ved eksterne finansieringskilder.

Styret informerer på årsmøtet hvert år om de utvalgene som er i virksomhet.

§ 6 Revisjon og valgkomité

Foreningens regnskap skal revideres av to av medlemmene i foreningen, disse velges på årsmøtet og velges for 1-et år av gangen.

Det kan utarbeides egen instruks for valgkomiteen.Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hver valgt for 3 år slik at et medlem er på valg hvert år. For å oppnå dette kan funksjonstiden fravikes. Gjenvalg er mulig. Alle medlemmer velges av årsmøtet. Forslag på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret overfor årsmøtet.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til samtlige valg som skal foregå på årsmøtet. I sine forslag på kandidater skal valgkomiteen tilstrebe en sammensetning i styrer og utvalg som ivaretar medlemsinteressene innenfor flest mulig næringsområder og har en best mulig fordeling med hensyn på kjønn og alder.

Dersom foreningen innfører honorering av tillitsvalgte, skal valgkomiteen foreslå honorarets størrelse overfor årsmøtet.

§ 7 Årsmøte


Årsmøtet er foreningens høyeste organ og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Etter forslag fra styret vedtar årsmøtet instruks for valgkomiteen.

Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.

Samtlige fremmøtte medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.  

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det påkrevd, eller når kravet er fremsatt skriftlig av minst 25 % av medlemmene.

§ 8 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og skal behandle:


1. Valg av møteleder


2. Godkjenning av innkalling


3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen


4. Styrets årsberetning


5. Revidert regnskap for foreningen


6. Fastsetting av neste års kontingent og eventuelt honorar til tillitsvalgte


7. Innkomne saker - saker som styret eller et foreningsmedlem ønsker forelagt årsmøtet og som er innmeldt til styret minst 14 dager før annonsert årsmøte.


8. Valg
 

a. Styrets leder, nestleder og medlemmer
 

b. Revisor
 

c. Valgkomité
 

d. Andre valg som skal skje på årsmøtet.

Til gyldig valg av leder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmene. Oppnår ingen kandidater halvparten av stemmene i første valgomgang, foretas omvalg mellom de to kandidater som har fått flest stemmer. Dersom det ved omvalget oppnås stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Øvrige valg gjennomføres ved at den eller de som har fått flest stemmer er valgt.

Valg foretas skriftlig dersom det fremsettes krav om det.

§ 9 Utmeldelse og eksklusjon

Utmeldelse må skje skriftlig til styret innen 31. oktober og trer da i kraft fra førstkommende årsskifte.

Dersom et medlem kreves utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Styret kan også på egen hånd reise sak om eksklusjon. Finner styret etter å ha innhentet uttalelse fra det aktuelle medlemmet at kravet om eksklusjon er begrunnet, kan det fatte vedtak om eksklusjon. Vedtaket skal skriftlig begrunnes. Medlemmet kan innen en frist på 3 uker anke avgjørelsen inn for årsmøtet, som avgjør saken med simpelt flertall. 

§ 10 Vedtektsendring


Forslag om vedtektsendring kan fremsettes av styret på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om vedtektsendring kan fremsettes av foreningens medlemmer, ved skriftlig forslag til styret innen 31. desember. Forslagene meddeles medlemmene i forbindelse med innkallingen til årsmøtet.

Vedtektsendringer krever minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte.

§ 11 Oppløsning eller fusjon


Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 25 % av foreningens medlemmer. Forslagene skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før det ordinære årsmøtet som skal behandle saken. Endelig avgjørelse om oppløsning skal treffes på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte som innkalles med minst 1 måneds varsel.

For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene i hvert av de to årsmøtene.

Forslag om fusjon med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter samme bestemmelser som ved oppløsning.

Overtakelse av andre organisasjoner med tilsvarende formål som Harstadregionens Næringsforening slik det er definert i disse vedtektene, men som ikke krever vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.

§ 12 Foreningens midler ved oppløsning

Dersom det ved foreningens oppløsning foreligger formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelse av denne. Formuen skal søkes anvendt til aktiviteter som samsvarer med foreningens formål og skal i størst mulig grad tilbakeføres til de miljøer eller formål som tilførte verdiene.