Viktig å vite om nye aldersgrenser

Slik påvirker de nye aldersgrensene i arbeidsmiljøloven din bedrift.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser er endret med virkning fra 1. juli 2015. De nye reglene innebære endringer det er viktig for bedriftene å være klare over.

Spørsmål og svar om nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven.

Kan jobbe etter 72 år

Aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven er ved lovendringen hevet fra 70 år til 72 år. Endringen trådte i kraft 1. juli 2015. Dette innebærer at arbeidsforholdet kan avsluttes fra bedriftens side ved fylte 72 år uten nærmere krav om begrunnelse. Vi minner om at arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant.

Det er imidlertid ikke noe i veien for å fortsette arbeidsforholdet også etter at arbeidstaker er fylt 72 år, men da må bedriften og den ansatte være enige om det.

Ny bedriftsintern aldersgrense

Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer også nye regler for bedriftsinterne aldersgrenser. Tidligere har mange bedrifter hatt en aldersgrense på 67 år. Etter lovendringen kan bedriften som den klare hovedregel ikke ha en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.

Overgangsordninger

For å sikre overgangsordninger er det åpnet for å beholde en bedriftsintern aldersgrense inntil ett år etter at loven trer i kraft. Det forutsettes da at den bedriftsfastsatte aldersgrensen er etablert før 1. juli 2015.

Hvis lavere aldersgrense er fastsatt i tariffavtale, vil aldergrensen kunne beholdes inntil tariffavtalen utløper, maksimalt i 3 år.

Dette bør du være oppmerksom på før 1. juli 2016, bedriftsinterne aldersgrenser

Fra 67 til 70:

Bedriften har i dag bedriftsintern aldersgrense på 67 år og ønsker å fortsette å ha bedriftsintern aldersgrense.

  • Bedriften må innføre en ny bedriftsintern aldersgrense som senest skal gjelde fra 1. juli 2016.
  • For at slik ordning skal være gyldig, er det et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.
  • Det er videre et krav at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte.
  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1.juli 2016. Fratreden for den enkelte forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016. Kommer varsel frem etter 1. juli 2016 kan bedriften ikke avslutte arbeidsforholdet med henvisning til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år, jf. første punkt. 

Fra 67 til 72:

Bedriften har i dag aldersgrense på 67 år, men foretar seg ikke noe for å innføre ny bedriftsintern aldersgrense før 1. juli 2016.

  • Bedriften vil fra 1. juli 2016 måtte forholde seg til at stillingsvernet bortfaller ved 72 år. (Bedriften kan alternativt velge å ikke benytte muligheten for en overgangsperioden på ett år, og dermed på et tidligere tidspunkt gå bort fra en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. I dette eksempelet har vi valgt et eksempel der man benytter seg av muligheten til ett års overgangsperiode.)
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte før 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 67 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, men der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte etter 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil det gjelde en aldersgrense på 72 år, selv om det er sendt varsel om fratreden som er kommet frem før 1. juli 2016.

Saken er en oppdatert versjon av saken fra NHOs nettsider

Saken er sakset fra Abelia sine sider