Nå har de kommunale næringsfondene fått påfyll med penger.

Formål med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at region og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Søkere med virksomhet eller prosjekter som faller innenfor ett eller flere av disse formål, kan søke om tilskudd fra næringsfondet.

Merk at fra og med 1.november 2015 skal søknad på tilskudd fra næringsfond leveres inn digitalt via nettstedet www.regionalforvaltning.no. Det vil etter denne dato ikke lenger være anledning til å behandle søknader som sendes utenom dette.   

Kommunalt næringsfond og særskilt fond for regionale tiltak, kunngjøres med grunnlag i tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov- og avtaleverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Midlene til regional satsing skal brukes til  tiltak der flere kommuner samarbeider om finansiering. Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond eller regional satsing skal minst inneholde følgende punkter:

1.       Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, fullstendig adresse.

2.       Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

3.       Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

4.       Forventede resultater.

5.       Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.

6.       Søknadssum.

7.       Andre relevante opplysninger søker anser viktig for søknaden.