Viktige jernbanesaker i Nord Norge.

Samferdselsforum Nord er opptatt av at en får en raskere utbedring og investeringer i forhold til tre viktige jernbanestrekninger i landsdelen, hvor det i dag er store utfordringer. Dette gjelder Ofotbanen, malmtransporten på Dunderlandsbanen, samt kapasitetsproblemer på Nordlandsbanen.

Ofotbanen er svært viktig for forsyningssikkerheten i Nord Norge. Over 90 % av matvarer til nordre Nordland, Troms og Finnmark kommer med Ofotbanen. Banen er også eneste transportkorridor av malm fra Sverige til utskipning over Narvik Havn. Det fraktes fersk laks og sjømat i retur med Ofotbanen som forsyner Europa. Denne tog-korridoren er blant Norges viktigste forsyningslinjer til de tre nordligste fylkene og for eksportindustrien. Øker man ikke kapasiteten til Ofotbanen vil den ende opp som en flaskehals for malm- og varetransport.

En annen viktig sak er kapasiteten til Nordlandsbanen. Det er oppdrettsbedrifter i Nordland som fra 2010 fram til nå har halvert transporten sin på Nordlandsbanen på grunn av dens kapasitetsproblemer. I mange år har det vært et uttrykt mål at transport av gods skal over fra veg til sjø og bane. Med manglende kapasitet på bane tvinges transporten over på vei. Dette medfører dårligere trafikksikkerhet, økt forfall og økt belastning på miljøet. Dette er ikke en ønsket utvikling. Det må satses mere på bane også i Nord-Norge, også som på vei må forfallet stoppes på jernbane.  

Kapasiteten på Dunderlandsbanen er heller ikke tilfredsstillende.

Her er det avgjørende at man raskt får en oppgradering av banen fra 24 til 30 tonns aksellast. Rana Grubers framtidsmuligheter begrenses av at kapasitetstaket er nådd for malmtrafikk mellom gruvene i Ørtfjell og oppredning og utskiping via Mo i Rana. 

Oppgradering til 30 tonns aksellast vil medføre at en får 50 % økning av malmproduksjonen.  Det er svært viktig for den langsiktige konkurransekraften til en av de største  industribedriftene i Nordland. 50 % mer eksport vil også gi betydelige ringvirkninger lokalt og  regionalt i form av vekst i verdiskaping, inntekter og sysselsetting. Rana Gruber har selv  gjennomført store investeringer i gruver og oppredning samt i nye malmvogner med  kapasitet for 30 tonns aksellast. Bedriften vil ta ansvaret for å oppgradere sidesporene.  Det er viktig at Nordlandsbanen og Ofotbanen får nødvendig bevilgninger slik at planlegging og investeringer kan gjennomføres raskt.

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Finnmark, Troms og

Nordland, Norges Automobil Forbund, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord

Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), Næringsarena Nord og LO. I alt er 7208 bedrifter tilsluttet forumet gjennom sine organisasjoner.

 

 

 

Med hilsen

Samferdselsforum Nord

 

 

 

Ivar Kristiansen                                                                            Stig Kjærvik

Styreleder                                                                                     Leder sekretariat