Harstadregionens Næringsforening sin høringsuttalelse til kommunedelplan Harstad sentrum, oversend

Harstadregionens Næringsforening sin høringsuttalelse til kommunedelplan Harstad sentrum, oversendt Harstad kommune 3. juni 2015.

Høringsuttalelse kommunedelplan Harstad sentrum.

Harstadregionens Næringsforening har deltatt aktivt i arbeidet med ny kommunedelplan gjennom nedsatte arbeidsgrupper.

Arbeidet med planen har vært grundig og godt og næringsforeningen sier seg fornøyd med prosessen og gjennomføringen av arbeidet. Det er svært viktig med en helhetlig plan for utviklingen av sentrum.

For næringslivet er det viktige forutsetninger med forutsigbarhet og langsiktighet i utviklingen av sentrum. En vel formet sentrumsplan gir trygghet for de betydelige investeringer som ligger til grunn for utvikling av næringsaktivitet og etableringer i sentrum.

Harstad, og spesielt sentrum har allerede store utviklingsprosjekt på gang gjennom etablering av eksempelvis Vegpakke Harstad, Statoils nye bygg, Hamek’s etablering av ny dokk, Sjøkanten kjøpesenter, Harstad havn med mere. Dette krever en helthetlig plan, noe sentrumsplanen er et viktig verktøy for i så måte. Vi tror planen vil være viktig for fremtidige investeringer, etablering av arbeidsplasser og økt bolyst samt medvirke til de målsettinger vi ønsker å få til for Harstad og regionen. 

Næringsforeningen har to anmerkninger til planen som vi ikke oppfatter som tilstrekkelig ivaretatt, men som vi håper vil bli fulgt opp i sluttbehandlingen.

Det første omfatter parkering i sentrum. Kommunen reduserer sine parkeringsarealer betydelig, men henviser til at det vil bli etablert nye gjennom blant annet nye private parkeringsplasser og parkering i fjell. Dette vil nok komme, men inntil dette er en realitet anmoder vi kommunen om å opprettholde sine parkeringsplasser. Sentrum er avhengig av tilgjengelige parkeringsplasser for å møte konkurransen fra kjøpesentrene, hvor det er dokumentert en betydelig handelslekkasje til. Reduksjon i parkeringsplasser før alternativene er på plass, vil kunne forsterke denne utviklingen.

Vår andre bemerkning gjelder Harstad havn. Vi finner det beklagelig at det i prosessen ikke er oppnådd en omforent løsning mellom Harstad kommune og Harstad Havn KF. Havnen er og vil være en sentral del av sentrum, men i prosessen med ny sentrumsplan har kanskje denne fått vel stor fokus i forhold til det helhetsbildet som skal ivaretaes. Og det er mulighet for at en har oversett andre gode løsninger i denne prosessen, som hadde vært mere tjenelig. Eksempelvis å beholde hurtigrute, hurtigbåter, kollektivknutepunkt med mere i sentrum, og flyttet gods med mere til Stangnes og fremtidig utvikling av Arnøya.

Når en ikke har vurdert eksempelvis andre alternativer, er vi av den formening at Harstad Havn KF’s faglige og økonomiske vurderinger bør veie tungt og tas hensyn til i endelig behandling av planen.

Vi takker for godt samarbeide underveis, og ønsker lykke til med den politiske behandlingen.

 

 

Med vennlig hilsen

Harstadregionens Næringsforening

 

Stig Kjærvik

Direktør