Sør-Troms regionråd vil ha en avdeling av Petroleumstilsynet til Harstad.

I et brev til arbeids- og sosialdepartementet viser regionrådet til økende petroleumsaktivitet og betydelig skipstrafikk.

Dette er virksomheter som vil øke betydelig i tida som kommer fordi det er i nordområdene at de største energireservene ligger. Alle er opptatt av at petroleumsvirksomheten i våre nordlige farvann skal foregå på en forsvarlig måte og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Dette innebærer at vi må ha på plass en fast tilstedeværelse av en helhetlig og god beredskap i nord. En meget viktig del av denne beredskapen er at Petroleumstilsynet blir fast lokalisert i nord på lik linje med Oljedirektoratet, skriver leder i regionrådet, Erling Bratsberg.

Oljedirektoratet er etablert med avdelingskontor i Harstad, og regionrådet mener det er naturlig at også Petroleumstilsynets avdeling i nord lokaliseres til samme sted.

 

- Viktig premiss

Regionrådet viser også til at utviklingen av de marine næringene i Nord-Norge også vil ha nytte av best mulig beredskap.

– En fremtidig tilstedeværelse av Petroleumstilsynet i nord vil derfor være en viktig premiss for å sikre helhetlig og god kystnær beredskap også for de marine næringene.

– Det er også grunn til å minne om at alle innbyggere i nord er svært opptatt av at de forebyggende og beredskapsmessige forhold er godt ivaretatt i våre havområder, skriver Bratsberg.

 

- Avgjørende

Regionrådet viser til at petroleumsaktiviteten i nordområdene vil øke betydelig i årene som kommer, både på norsk og utenlandsk sokkel.

– I dette bildet har Petroleumstilsynet en avgjørende rolle. Derfor må Regjeringen snarest gjøre de tiltak som er nødvendig for å få Petroleumstilsynet fast etablert med en egen avdeling i nord, avslutter Erling Bratsberg på vegne av Sør-Troms regionråd.

Kilde: HT.no