Områdemodeller og utbyggingsavtaler

Januar 2020 startet HRNF, med faglig bistand fra Hinnstein, med å utrede mulighetene for å ta i bruk anbefalingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende områdemodeller og utbyggingsavtaler.

Vekst og utvikling

Hvorfor har HRNF jobbet så hardt og så lenge for å få kommunen med på denne anbefalingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Fordi anbefalingen gir store samarbeidsfordeler:

  • Betydelig redusert tid fra oppstart til vedtatt plan.
  • Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som fordeler planens byrder og realiserer planen raskere.
  • Utbygging av offentlig infrastruktur må fritas for merverdiavgift, uavhengig av hvem som bygger og bekoster infrastrukturen.
  • Lavere prosesskostnader og færre innsigelser gjennom strukturert kvalitetsarbeid og godt samvirke mellom utbygger og kommunens planmyndighet.
  • Kommunene må også selv i «forholdsmessig» grad forskuttere og ta sin del av byrdene, fordi infrastrukturen som blir bygd også kommer den eksisterende og den fremtidige byen til nytte.
  • Økt forutsigbarhet i kommuneplanens arealdel, hva gjelder utbyggers økonomiske og andre forpliktelser. Det forutsettes at kommuneplanens arealdel rulleres regelmessig.
  • Bedre, mer fleksible og bærekraftige planer.
  • Økt bruk av digitalisering.
  • Økt kvalitet i det bygde resultat.

Relaterte artikler