Lavere selskapsskatt

NHO støtter Scheel-utvalgets forslag om reduksjon av selskapsskattesatsen til 20 prosent. Formuesskatten bør erstattes med en nasjonal eiendomsskatt med brede grunnlag og lave satser.

Redusert selskapsskattesats er nødvendig for å øke investeringene og bevare skattegrunnlagene i Norge, heter det i NHOs høringssvar til Scheel-utvalgets rapport NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Den norske selskapsskatten har vært mer eller mindre uforandret siden skattereformen i 1992. Siden den gang har det skjedd store endringer internasjonalt som gjør det nødvendig å revurdere selskapsskattens nivå og utforming. Det er etter NHOs mening nødvendig, men ikke tilstrekkelig, å redusere nivået på selskapsskattesatsen for å tilpasse selskapsskatten til endrede rammebetingelser. Det er også viktig å se på utformingen av grunnlaget i selskapsskatten. Dette gjelder særlig forskjellsbehandlingen av gjeld og egenkapital. Derfor vil NHO oppfordre til å vurdere en modell for selskapsbeskatningen som gir fradrag for egenkapitalkostnaden. NHO tror det ligger et stort potensial for økte investeringer i næringsvirksomhet i Norge ved å gi selskapskatten en bedre innretning og redusere skattesatsen. Erstatt formuesskatten I den grad det er provenymessig nødvendig, mener NHO inntektstapet bør dekkes ved å øke skatten på skattegrunnlag som er mindre skadelig for økonomisk vekst enn selskapsskatt, spesielt forbruk og boligeiendom. Formuesskatten bør erstattes med en nasjonal eiendomsskatt med brede grunnlag og lave satser. Bolig og fritidseiendom er underbeskattet i dagens system og eiendomsskatteloven er overmoden for revisjon. Den samlede beskatningen av fast eiendom må derfor utredes som et ledd i en avvikling av formuesskatten. I arbeidet med en ny skattereform vil NHO oppfordre til å legge vekt på gode økonomiske prinsipper for å sikre verdiskaping, og til å være nyskapende for å sikre et skattesystem som er rustet for fremtiden. NHO mener det kan være behov for en samlet skattelettelse for å få gjennomført en reform.

Kilde NHO.