Utviklingen av arbeidssøkere i Sørtroms

Ledighetstallene kommer like etter hvert månedsskifte og gjelder status ved utgangen av hver måned. Det kan jo også være interessant å ta med ledighetstallene fra like før korona brøt ut. Dette er altså tallene for antall helt arbeidsledige ved utgangen av oppgitt måned og prosentvis andel av arbeidsstyrken.

Ledighetstallene kommer like etter hvert månedsskifte og gjelder status ved utgangen av hver måned. Det kan jo også være interessant å ta med ledighetstallene fra like før korona brøt ut. Dette er altså tallene for antall helt arbeidsledige ved utgangen av oppgitt måned og prosentvis andel av arbeidsstyrken.

 

                                                                                                                 

                                      Februar      Mars                 mai                  Juni                 Juli

Landet                     62000/2.2%   300.634/10.7%   181.500/6.4%  136.000/4.8%   4.9%

Troms og Finnmark   2598/2%          12.604/9.7%      7.577/5.8%    5.395/4.1%      4.0%    

Harstad                     227/1.8%        1.288/10.0%       656/5.1%       435/3.4%       3.6%                        

Som du ser, går ledighetstallene i hovedsak nedover, men saktere og saktere. Vi hadde faktisk en liten økning fra juni til juli i Harstad og i landet. Dette er imidlertid normalt, fordi skolene slutter i juni og resulterer i økt tilmelding av jobbsøkere hos NAV etter hvert utover sommeren.

Situasjonen er også den at mange av de som etter hvert er kommet i jobb igjen etter korona, er foreløpig bare delvis sysselsatt og fortsatt delvis permitterte. Dette gjelder f.eks. mange i butikkbransjen (utenom dagligvare) og reiselivsbransjen.

Fortsatt er det virksomhetene innen reiseliv, uteliv, kultur, transport og detaljhandel som blør mest og som fortsatt har folk i hel eller delvis permittering. Flere butikker jeg har kontaktet, sier at de neppe vil kunne ta inn igjen alle som er permittert og at disse må se seg om etter annet arbeid. Konkursfaren oppleves også som størst i disse bransjene – spesielt en del mindre klesforretninger og noen reiselivsbedrifter.  

På den andre siden går bygg og anlegg og industri i regionen vår stort sett svært godt, med fulle ordrebøker, stabil bemanning og til dels bemanningsbehov. Det samme gjelder for flere nisjebutikker, sportsforretninger og trelast- / byggevarebutikker. Hos flere av disse bedriftene er situasjonen faktisk den at de ikke klarer å imøtekomme etterspørselen fra kundene – f.eks. når det gjelde turutstyr, sykler og bygningsartikler – selv om produsentene har forlenget sesongen noe.

 

Framover forventes det at ledigheten vil kunne gå ytterligere noe ned, men vil sannsynligvis stabilisere seg på et mye høyere nivå enn før koronapandemien brøt ut. Kanskje bortimot dobbelt så høyt; altså rundt 3,5%. Utfordringene med mismatch vil kunne forsterkes ytterligere. Selv om det kommer til å være flere arbeidsledige framover, har de ledige i begrenset grad den kompetansen som etterspørres. Det vil fortsatt være stor mangel f.eks. på personer med fagutdanning innen håndverksfagene og mangel både på fagbrev og høyere utdanning i helsefag. Dette stiller store krav til økt samarbeid om kompetanseheving mellom bl.a. fylkeskommunen, NAV og bedriftene. Det arbeides intenst med å utvikle gode modeller for kombinert jobb og utdanning / skole i arbeid, som forhåpentligvis vil fungere. Inkluderingsdugnaden i NAV videreføres, da vi parallelt med den nye ledighetssituasjonen, fortsatt har en bekymringsfull utvikling mot at det blir flere unge som  trenger mer bistand og tilrettelegging for å komme i jobb på grunn av manglende / avbrutt utdanning og ulike psykososiale utfordringer – eller gjerne en kombinasjon. NAV har mange virkemidler å tilby her, men vi er helt avhengig av samfunnsengasjerte og samarbeidsvillige bedrifter for å få til noe her. Oppfølging av ungdom under 30 år har førsteprioritet hos NAV.

 

Et lyspunkt kan være at det er rekordstor søkning til høyere utdanning for en del studier.

 

Oppi alt dette har vi jo usikkerheten mtp. mulighetene for ny oppblomstring av koronasmitte. Etterlevelse av smittevernbestemmelsene er så utrolig viktig for så mye mer enn mange kanskje tenker på. Det handler ikke bare om å unngå å bli smittet og smitte andre i seg selv. Det handler jo også om å bidra til å unngå ytterligere negative ringvirkninger for helsevesenet, næringslivet, skoler, barnehager, arbeidstakere – og ikke minst vårt framtidige sosiale liv. Kort og godt samfunnets evne til å fungere slik det er ment for deg og meg….

 

Dette var noen fakta, prognoser og betraktninger. Vi er veldig spente på tallenes tale ved utgangen av august og utover i september. Da er opptakene stil skoler og universiteter gjort, høst- og vintersesongen starter så smått opp for næringslivet og vi ser tegningene for tiden som skal komme tydeligere. Håper dette kan være til nytte.

 

Med vennlig hilsen

Bjarne Glad

 

Markedsrådgiver // Bemanning - rekrutteringsbistand // EURES

NAV Harstad