Regjering og stortinget jobber med nye tiltak for å begrense tapene for den arbeidstager og bedrifter.

Tiltak fra stortinget

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke som skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset. 

Et av tiltakene er at permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker fra dag 3 til 20.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.