Leverandørutvikling for havnæringene

Studietilbudet gjennomføres av Norges fiskerihøgskole på oppdrag fra leverandørutviklings­programmet LU Havtek. Målgruppen er ansatte i små og mellomstore nordnorske bedrifter som er leverandører til havnæringene (fiskeri, havbruk, maritim, petroleum)

Søknadsfrist 1.februar
 Studiested
Tromsø | Bodø | Annet |

 Søknadsfrist

1. februar 2020

 Emnetype

Studietilbudet gjennomføres av Norges fiskerihøgskole på oppdrag fra leverandørutviklings­programmet LU Havtek. Målgruppen er ansatte i små og mellomstore nordnorske bedrifter som er leverandører til havnæringene (fiskeri, havbruk, maritim, petroleum). Studietilbudet er særlig tilrettelagt for personer med ansvar for innovasjon og utviklingsprosjekter knyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse. Det kan tas som enkeltemne.

 Opptakskrav

For opptak kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må søkerne ha relevant tilknytning til havnæringene og deres leverandørindustri. Nærmere informasjon om realkompetanse finner du her. Deltakerne må selv dekke reise og opphold i forbindelse med samlingene, og de må betale semesteravgift til universitetet.

 Innhold

LU Havtek har som hovedmål å bidra til å videreutvikle en konkurransekraftig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby varer og tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Programmet legger vekt på kompetanse- og kunnskapsbygging og utvikling av leverandørnettverk. Studietilbudet skal bidra til dette ved å bringe sammen nordnorske ledere og sette dem bedre i stand til å planlegge og lede utviklingsprosesser i en stadig mer kompleks og dynamisk verden.

 Hva lærer du

Studietilbudet vil ta for seg viktige temaer som innovasjon i havnæringene og deres leverandørindustri, krav til markedsadgang, morgendagens teknologier, ledelse av utviklingsprosjekter, kontrakthåndtering og offentlige støttemuligheter. Etter at studiet er avsluttet skal deltakerne:

Kunnskap:

 • ha bred kunnskap om innovasjonsmønstre og anskaffelsesprosesser innenfor havnæringene
 • kjenne til de krav som stilles til havnæringens leverandører
 • ha kunnskap om viktige teknologiske trender
 • ha oversikt over de sentrale tilnærmingene til strategisk konkurranseanalyse og innovasjonsledelse
 • være i stand til å oppdatere sine kunnskaper innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • kunne innsamle og vurdere relevant informasjon om teknologier, markeder og brukere
 • kunne analysere bedriftens utviklingspotensial
 • kunne anvende og vurdere redskaper til å forstå og omsette kundebehov til relevante konsepter
 • klare å ta stilling til den mest hensiktsmessige organiseringen av et utviklingsprosjekt
 • kunne lede og styre innovasjonsforløp

Generell kompetanse:

 • kunne vurdere og anvende kreative metodikker for utvikling av nye ideer
 • evne å skape overblikk og sikre systematisk og målbar framdrift i utviklingsprosjekter
 • ta ansvar for kundeoppfølging og håndtering av kontrakter
 • kjenne til hva som finnes av tilgjengelige virkemidler for FoU og innovasjon
 • være i stand til å reflektere over bedriftens samfunnsrolle

 Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

 Undervisning

Tilbudet er basert på fire samlinger av to dagers varighet. Sted for samlingene vil avhenge noe av hvor studentene kommer fra. Minimum en samling i Tromsø.

Foreløpige samlingsdatoer:

 • 25.-26. februar
 • 28.-29. april
 • 9.-10. juni
 • 11.-12. august

På samlingene vil det bli vekslet mellom dialogbaserte forelesninger, presentasjon av praktiske eksempler, oppgaveløsning i grupper, erfaringsutveksling og felles diskusjoner. Det forventes at bedriftene som deltar i programmet bringer inn aktuelle problemstillinger og deler erfaringer. Innlederne vil komme fra universitets- og forskningsmiljøene i landsdelen, nordnorske bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet. Mellom samlingene skal deltakerne sette seg inn i litteratur og arbeide med konkrete, bedriftsrelaterte prosjekter.

Pensum er på ca. 1000 sider og vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på studienettet Canvas.

https://uit.no/utdanning/emner/emne/657243/svf-6014