Virksomheten i Harstadregionens Næringsforening 2014.

Her kan du lese om virksomheten i Harstadregionens Næringsforening. Dette er et utdrag av årsberetningen for 2014
Beretningen gjelder fra ordinært årsmøte, og frem til årsmøtet 2015. Dog vil en del av aktivitetene være beskrevet kun frem til 31.12.14.

Styret

Etter ordinært årsmøte 2014 bestod styret i beretningsperioden av: Navn

Funksjon

Bedrift

Funksjonstid

Roger Moe

Styreleder

Harstad Maskin AS

På valg 2015

Lillian M. Sund

Nestleder

Sund Raad AS

På valg 2016

Line Ravn Munkvold

Styremedlem

Lykke & Lukas AS

På valg 2015

Stig Jensen

Styremedlem

Coop Obs

På valg 2015

Ole Einar Hass

Styremedlem

Aibel AS

På valg 2015

Bjørn Akselsen

Styremedlem

SNN

På valg 2015

Ann C. Schistad

Varamedlem

Nordconsult AS

På valg

Håkon Vahl

Varamedlem

Mat av Vahl AS

På valg

Geir Johansen

Varamedlem

Sjøfisk AS

På valg

 

Revisor

BDO Noraudit AS

Valg av valgkomite

På ordinært årsmøte 2014 ble valgt:

Valgkomite

Bengt Olsen Statoil På valg 2015

Ola M. Løkholm, leder Harstad Kulturhus På valg 2016

Mona K. Rossvold Harstad Tidende På valg 2017

Styrets arbeid

Det er avholdt 5 ordinære styremøter. Styret har behandlet ca. 50 saker.

Det har vært et aktivt og spennende år i Harstad. Av saker som foreningen har involvert seg i, kan spesielt nevnes:

 Vegpakke Harstad

 Næringsplan Harstad Kommune

 Næringsareal Harstad

 Ny sentrumsplan

 Julegater Harstad

 Ny petroleumsstrategi Harstad

 Ordførerens lederforum

 Medlemsmøter med faglige temaer

 Oppfølging E10, RV83 og RV85, Hålogalandsveien

 Harstad Havn

 Prosjekt Næringsarena Hålogaland (samarbeid de regionale næringsforeninger)

 Prosjekt Partnerskap Næringsarena Hålogaland (samarbeid regionråd og næringsforeninger)

 Prosjekt Næringsutvikling Kvæfjord

 Prosjekt Næringsutvikling Ibestad, månedlige møter

 Prosjekt Reiseliv og turisme i Ibestad

 Prosjekt Reis og Ryk

 Regionalt flytilbud over Evenes

 Flyplassutvalget

 Deltagelse komiteen for Næringslivpris Harstad

 Prosjekt Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor

 Dialogmøter med Harstad, Evenes, Kvæfjord, Ibestad kommuner

 Deltagelse i styringsgruppen for Styreforum

 Kontaktmøter NHO

 Kontaktmøter Vegforum Nord

 Kontaktmøter Næringsarena Nord

 Møte Kyst- og fiskeridepartementet

 Dialogmøte Nord Norge-benken Stortinget

 Bistand medlemmer i forhold til kommunale prosesser innen PBL og utbygning

 Møter med Samferdselsdepartementet

 Møte med Næringsdepartementet

 Driftsansvar for harstadregionen.no

 Kontaktmøter Sør Troms Regionråd/Ofoten Regionråd

 Kontaktmøter lokale politiske partier om næringslivet i regionen

 Medarrangør i Romjulstreffen

 

Medlemsmøter/åpne møter

Av aktiviteter i 2014 har vi hatt:

 Styrekurs i samarbeid med NHO

 Kurs i Lov om offentlige anskaffelser

 Orienteringsmøte om praksisplasser i samarbeid med HiH

 Kurs i Arbeidsmiljøloven

 Reis og Ryk-prosjektet

 Medlemsmøter om ny Sentrumsplan

 Utbygningsavtaler

 Arbeidsgiveravgift

 Næringslivsmøter Ibestad

 Møter med Innovasjon Norge

 Møte med Kommunal og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet ved lansering av Vegpakke Harstad

 

Kompetanseløft for bedrifter

Eksterne møter

HRNF har i perioden hatt en utstrakt ekstern virksomhet, og det vil ikke her være mulig å redegjøre for den i detalj. Dog kan vi spesielt trekke frem følgende møter/aktiviteter:

 Stortingspolitikere fra Troms (Tromsbenken)

 Troms og Nordland Fylkeskommune

o Utdanning

o Næring

o Samferdsel

 Samferdselsdepartementet

 Næringsforeningene i Nord-Norge

 Næringsforeningene i Hålogaland

 Fellesmøter med alle regionrådene i Hålogalandsregionen

 Flyplassutvalget Evenes

 Dialogmøte mellom marin næring og fiskeriministeren

 Arenamøte i Narvik og Bogen om kommunereformen

 Deltagelse og presentasjoner med Regionrådene i Hålogaland og Nordland Fylkeskommune

 

Regionalt samarbeid

HRNF har definert sitt nedslagsfelt til de 8 kommunene i Sør-Troms i tillegg til Evenes, Tjeldsund og Lødingen.

Gjennom prosjektet «Næringsarena Hålogaland» har de fire regionforeningene i midtre-Hålogaland skapt et samarbeidsforum og der ulike felles utfordringer tas opp. I tillegg skal prosjektet synliggjøre felles robuste utviklingsstrategier som kan sikre økt verdiskapning og vekst i regionen. Sparebanken Nord-Norge har og Nordland og Troms fylkeskommune har finansiert prosjektet. Næringsarena Hålogaland har innledet et tett samarbeid med fire regionrådene i Ofoten, Sør Troms, Vesterålen og Lofoten. Det er nedsatt en styringsgruppe for dette hvor direktøren i HRNF er leder. Problemstillingene rundt fylkesgrensen tas også opp i dette forumet.

De næringsforeninger i Nord-Norge som har fast ansatte har utviklet et nettverksforum som har fått navnet Næringsarena Nord. Det er i 2014 avholdt to møter i dette forumet. Innovasjon Norge har bidratt til dette arbeidet.

Samarbeidsprosjektet Næringsutvikling Kvæfjord

Prosjektet startet i mai 2010 med tidfestet varighet ut juni 2014, og er nå avsluttet grunnet manglende finansiering for Kvæfjord kommune fra fylkeskommunen.

Samarbeidsprosjektet Næringsutvikling Ibestad

Prosjektet startet i januar 2014 og var avtalt for ett år. Ibestad kommune har forlenget dette med ett år til, og utvidet avtalen med også ledelse av prosjektet Reiseliv- og turisme i Ibestad. Direktøren utfører disse oppgavene for næringsforeningen.

I løpet av 2014 har prosjektet medført involvering blant annet i følgende tema:

 Turist – og reiselivsprosjekt i Ibestad, søknader og prosjektledelse

 møter med næringslivet

 bistand i forbindelse med nyetablering og selskapsetableringer

 generell rådgivning

 dialogmøter med Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Ibestad kommune og næringslivet

 

Julegater og tenning av julegranaJulegrana ble tent fredag 28. november. Rundt 1000 mennesker tok turen til Harstad Torv for å delta på den tradisjonelle julegrantenningen. Rammen rundt arrangement besto tradisjon tro av hest og vogn, gang rundt juletreet og nissebesøk. Harstad Janitsjar bidro med musikk og sang.

Næringslivet stiller opp og finansierer dette arrangementet hvert år, og det er i dag 68 løpende avtaler som sørger for dette. HRNF har satt inn takkeannonser i lokalavisen samt på nett.

 

GavedryssHandelsaktiviteten Gavedryss ble gjennomførte for åttende gang helga 5 til 7 desember.

 

Prosjektet Harstad - den eventyrlig julebyen i nordProsjektet var søkt finansiert hos Troms Fylkeskommune, Harstad kommune samt bankene. Det var søkt om en finansiering på 5,3 millioner over tre år. Søknaden ble ikke innvilget hos noen av disse aktørene, og styret avgjorde derfor å ikke videreføre prosjektet utover forprosjektet.

 

Vekst i Sør-Troms – med Harstad som motorHarstadregionens næringsforening ønsker vekst. HRNF mener det må jobbes på ulike nivå for å oppnå dette og det er behov for å styrke arbeidet innen det næringspolitiske området. Vi må sørge for gode nettverk og gode prosesser for at vår region skal kunne tiltrekke seg enda flere etablerere og være en attraktiv region å etablere seg i. Dette ønsker HRNF å bidra til. I dette arbeidet er det viktig å spille på lag med kommunene og fylket(ene) for å synliggjøre og fremme vår regions muligheter for potensielle aktører. Det er behov å framstå tydelig og mulighetsorientert slik at aktører ikke skal oppfatte oss som fragmentert og med utydelig/uavklart næringspolitikk.

Prosjektledelse ble fra årsskiftet overtatt av administrasjonen og sluttført i juni 2014.

Prosjektrapport er utarbeidet og tilgjengelig på nettet. Portalen harstadregionen.no er en del av dette prosjektet, og driftes av næringsforeningen. Syv kommuner i Sør Troms har inngått partneravtale på tre år for å drifte portalen.

Strategier for HRNFStyret satte høsten 2014 ned et eget utvalg for å se på foreningens strategier fremover. Utvalget har konkludert med at strategier og visjon er gode, det er viktig å få disse gjennomført. Noe som avhenger av at foreningen har en sunn og velordnet økonomi, og at næringslivet i regionen ser verdien av å unngå fragmentering og heller prioriterer samarbeid.

Visjon

"Vi skal være Nordområdenes mest attraktive region for næringsliv"

Overordnet målHarstadregionens Næringsforening BA har som overordnet mål å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstad-regionen.

StrategierHarstadregionens Næringsforening BA er en interesseforening for næringslivet i Harstad og regionen rundt. Foreningen skal primært jobbe for en positiv næringsutvikling. Følgende strategier er sentrale for foreningen:

 

1. Talerør - høringsorgan – pådriverPosisjonen skal brukes bl.a. til å tale næringslivets budskap i ulike fora og skal være en pådriver i forhold til politiske prosesser og beslutninger som påvirker næringslivet. Næringsforeningen skal herunder være en pådriver mot kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter for etablering av offentlige og private arbeidsplasser. Likeså skal det jobbes aktivt for å bedre næringslivets ulike rammebetingelser, kommunenes næringspolitikk, sikring av arbeidsplasser, kompensasjonsordninger m.m.

2. NettverkEn viktig verdi av en næringsforening er å "gjøre hverandre god" og herunder bidra til samhandling i forhold til hva som gjøres i næringslivet. En oppgave i den betydning er å fremstå som en møteplass ved å ha fellesmøter og gruppemøter til faste tidspunkt, for å bli kjent, ta opp dagsaktuelle tema og arbeide ut felles strategier.

3. KompetanseutviklingTilrettelegger for kompetanseutvikling, for eksempel ved å benytte tilbud fra nasjonale bransjeorganisasjoner. Ved at næringsforeningen har oversikt over bedrifter og de aktiviteter og prosjekter som pågår vil det gi grunnlag for samordning og kompetanseutviklende tiltak for næringslivet. Et eksempel kan være klyngedannelser hvor det deles på praktisk erfaring på tvers av bransjer, og for øvrig behovskartlagte kurs for medlemsbedriftene. Dette vil bidra til at næringslivet holder et etisk og kvalitetsmessig høyt nivå i sin virksomhet.

4. SynliggjøringJobbe aktivt for å synliggjøre næringslivet i regionen. Dette kan gjøres gjennom offentlige- og private beslutningstakere, media, web eller andre kommunikasjonsstrategier