Kan bli vakreste campus i landet

– Dette er en plan for campus, men også en plan for byen. Det blir et signalområde, snarere enn et signalbygg, sier en tydelig begeistret rektor Anne Husebekk om campusutviklingsplan for UiT Harstad som ble lagt fram tirsdag.

– Ideen bak planen er tidsriktig, og den inviterer til bruk av campus utover kjernetiden. Hva betyr så dette for studentene? Jo, det vil bidra til å gjøre campus til et godt sted å være, tilføyer hun.

Stort potensial

Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso, gjennomgikk planen og fulgte opp rektors innledende lovord med å fastslå at UiT Harstad ikke bare er den vakreste campusen, men også den med størst potensial i UiT-systemet for byintegrasjon. Fremtidens campus er i byen – med byen. 

– Havnegata 11, som i dag benyttes til parkeringsplass for ansatte og studenter, er den «feteste tomta i byen», sier Loso.

– Den har potensial for at campus integreres enda mer i byen og vil styrke Harstad som universitetsby. Samtidig er det utviklingsmuligheter på tilliggende tomter, men dagens hovedbygningsmasse i Havnegata 5 skal fortsatt utgjøre «navet» i den videre utvikling av campus, legger han til.

Rådmann Hugo Thode Hansen var tilstede under presentasjonen av campusutviklingsplanen. Han understreket at planen burde hadde gode muligheter til å bli realisert, i og med at UiT, Statsbygg, Samskipnaden og Harstad kommune stod samlet bak planen.

– Kommune har store forventninger til UiT etter fusjonen. Vi vil gjerne se både flere studietilbud og nye bygninger materialisere seg – og vi er for en ambisiøs tidsplan. Dette kan bli bra, uttrykker han.

Utviklingsbehov på kort og lang sikt

Utviklingsarbeidet med campusutviklingsplanen har vært organisert med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe sammensatt av medlemmer fra UiT, Harstad kommune, Norges arktiske studentsamskipnad, Campustinget ved UiT Harstad og Statsbygg.

Arbeidet har omfattet planfaglige og bygningsmessige vurderinger av Campus Harstads utviklingsbehov, på kort og lang sikt. Men dette er sett i sammenheng med Harstads utviklingsbehov og muligheter.

Dagens bruk er kartlagt og potensialet for eksisterende bygningsmasse vurdert. Planen omfatter også tilgrensende områder i kvartalet, aktuelle for campusfunksjoner. Koblinger til sentrum, næringsliv, idrettsfasiliteter og kultur m.m. er vurdert.

Sentrale problemstillinger 

Campusutviklingsplanen har spesielt sett på muligheten til å:
- løse UiT Harstads utvidelsesbehov på kort sikt 
- kunne dekke behov for flere studentboliger nært til campus 
- kunne dekke behov for viktige studentfunksjoner som treningsfasiliteter/studenthus/møteplasser.

Planen har i tillegg vurdert hvilke utvidelsesbehov UiT Harstad vil få på lang sikt, og hvordan disse kan sikres på campus. Fremtidig og hensiktsmessig bruk av Havnegata 11 – som er eid av Statsbygg for UiT - blir viktig i denne sammenheng, med sin attraktive beliggenhet.

Kobling mellom UiT i Harstad og lokalmiljøet

Planen understreker universitetsmiljøets viktige betydning for regional næringsutvikling og rekruttering til arbeidsmarkedet. Sentral beliggenhet, med nærhet til sentrum, gir UiT i Harstad mulighet for enda mer samhandling med byens innbyggere, næringsliv og skoleverk.

Det er et behov for å etablere en felles arena Campus Harstad og næringsliv som har fokus på innovasjon og nyskaping. Sambruk av lokaler eller ressurser vil kunne ha stor betydning for kapasitetsutnyttelse, men også fremme samhandling og arenautvikling mellom UiT Harstad og lokalt/regionalt organisasjons- og næringsliv, heter det i

Anbefalinger: 
- UiT løser sitt kortsiktige arealbehov i eksisterende bygningsmasse, og i et mulig tilbygg ved behov. 
- Behov for studentboliger og andre studentfunksjoner løses på deler av Havnegata 11 og på alternativ tomt i Tordenskioldsgate. 
- Ullageret (Havnegt 8) kan gjøres om til «maker space»/uformell lærings-/ sambruksarena. Kan også møte behov for studentfasiliteter eller fleksible/uformelle undervisningsareal. 
- Den eldre transformatorstasjonen har potensial for kafédrift, utleie til arrangementer, møteplass for studenter, ansatte og befolkning i Harstad for øvrig. 
- Deler av Havnegt. 11, som ikke disponeres til boliger, foreslås oppgradert til fleksibel bruk, inntil et evt byggebehov. 
- Tiltak i Svalbardparken, Havnepromenaden og tilgrensende gater vil være viktige bidrag for økt trivsel og brukerkvalitet på campus for studenter, ansatte og byens befolkning.

Se hele campusutviklingsplanen

Kilde:https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=540368&p_dim=210102