Høringsuttalelse til Statens Vegvesen vedr Hålogalandsvegen E10/RV85/RV83

Det vises til fremlagt planprogram og silingsrapport for Hålogalandsvegen E10/RV85/RV83 fra Statens Vegvesen (SVV) datert 22. januar 2015. I planprogrammet beskriver man hvordan prosjektet skal planlegges - og i silingsrapporen presenterer SVV de ulike vegalternativene som man ønsker å prioritere i det videre arbeid.

Ny E10 – binder sammen og styrker Midtre Hålogaland.

Næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Narvikregionen og Harstadregionen har de siste årene stått sammen og argumentert klart og tydelig for en rask utbygging og effektivisering/avkortning av E10. For næringslivet handler dette om reduserte transportkostnader, bedre fremkommelighet og økt sikkerhet. Det handler også om at et økende kvantum fersk fisk ilandføres/oppdrettes, bearbeides og transporteres til markedene - i stor grad langs E10 og via jernbane fra Narvik.1 Fra næringslivet har det også vært pekt på at man ser positivt på bruk av statlig regulering og at prosjektet realiseres som et OPS-prosjekt.

1 Siden 2007 har volumet med oppdrettsfisk over Ofotbanen blitt tredoblet og 46 % av all fiskeeksport fra Nord-Norge går nå over Ofotbanen med en samlet mengde på nærmere 200.000 tonn/år. Dette er en 10-dobling siden 1997.

Næringsforeningene har vurdert planprogrammet og silingsrapporten om Hålogalandsvegen som SVV nå har lagt frem. Med utgangspunkt i de gitte rammer som SVV har hatt for sitt arbeid, slutter næringsforeningene seg til de fremlagte forslag til trase-alternativer som man nå ønsker å jobbe videre med.

 

Ny kryssing av Tjeldsundet

Næringslivet/næringsforeningene i de berørte kommuner/regioner har også stått sammen og argumentert for en etappevis utbygging av E10 med utgangspunkt i konsept 3 med ny direkte veg fra Lofastkrysset-Fiskfjord-Kongsvik og med tunell under Tjeldsundet ved Sandtorg. Det er først når denne forbindelsen er etablert at Midtre Hålogaland har fått et hovedvegsystem som gjør det mulig å ta ut verdiskapingspotensialet i regionen. Spesielt for sjømatnæringa i Lofoten og Vesterålen er det av svært stor betydning at man får denne forbindelsen etablert så raskt som mulig på grunn av den sterke volumøkningen som forventes i årene som kommer.

Næringsforeningene i Midtre Hålogaland ønsker på denne bakgrunn at man nå forserer planarbeidet for ny kryssing av Tjeldsundet, slik at man kan komme raskere i gang med byggingen av ny direkteforbindelse mellom Sandtorg og Evenes. SVV bør evt tilføres ekstra kapasitet og ressurser slik at man holder oppe progresjonen i planarbeidet. Man må i dette utredningsarbeidet også se nærmere på effekten og konsekvensene av at betydelige godsmengder og persontrafikk i retning øst-vest vil flyttes fra nåværende trase (over Tjeldsundbrua) til den nye og mer effektive tverrforbindelsen mellom Sandtorg og Evenes.

Videre dialog

De regionale næringsforeningene i Midtre Hålogaland har ca 1250 medlemsbedrifter som driver sin virksomhet rundt omkring i regionen. Arbeidet med ny E10/RV83/RV85 har svært stor betydning for bedriftene i regionen. Næringsforeningene ønsker på denne bakgrunn å ha en tett dialog med med SVV i det videre arbeid med prosjektet.

Sortland/Narvik/Leknes/Harstad , 6.mars 2015

________________ ______________ _______________ ________________

Svein Arne Abelsen,     Kjetil Moe,     Richard Sandnes,      Stig Kjærvik

Vesterålen          Narvikregionen    Lofoten                                  Harstadregionens  

Næringslivssamarbeid     Næringsforening   Næringsforum                         Næringsforening

(Mobil 907 81364)        (Mobil 957 06300)   (Mobil 400 61346)                   (Mobil 905 73 339)