Skatteloven for dummies

Regjeringen har lansert endringer i skatteloven 7. oktober og det ikke for en hver å få oversikten over hva vi bør merke oss. NHO Troms og Svalbards advokat, Juha Seppola, gjør jobben og guider oss gjennom.

Formuesskatten går ytterligere ned og skatt på alminnelig inntekt reduseres. For personlige skattytere kan årets statsbudsjett i beste fall fremstå som nøytralt, med unntak av de med høy boliggjeld. Konsekvensen av nedgangen i skatt på alminnelig inntekt, er også at verdien på alle fradrag synker tilsvarende herunder rentefradraget.

Lån fra aksjonær til aksjeselskap

Regjeringen ønsker å skattlegge lån fra selskap eller annet selskap i konsern til personlig aksjonær som utbytte.

Overordnet betyr dette at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte hos mottakeren og følgelig skattlegges etter aksjonærmodellen. Det innebærer at et lån, eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd.

Det foreslås at nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløp fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer.

Reglene gjelder for lån som tas opp etter 7. oktober 2015. Som nytt lån regnes også økning av saldo på lån som opprinnelig er tatt opp før innføringen av regelen.

Innstramminger i reglene om ekstrabeskatning av renter

Etter skatteloven § 5-22 ekstra beskattes renter på lån fra personlig aksjonær til selskap. Denne kommer i tillegg til den ordinære beskatningen av renter.

Formålet med bestemmelsen er å hindre at skattleggingen av utbytte omgås ved at det i stedet for innskudd av aksjekapital gis lån til selskapet slik at overskudd kan utdeles via fradragsberettigede renter.

Det gjøres imidlertid unntak fra nevnte ekstrabeskatning for renter på lån som knytter seg til mengdegjeldsbrev. Forslaget trer i kraft fra og med inntektsåret 2016.

Fordelsbeskatning av yrkesbiler

Regjeringen ønsker å forbedre skattereglene for yrkesbiler på flere områder. Endringene er ledd i arbeidet med å forenkle regelverket for naturalytelser og gjøre det enklere å drive virksomhet.

Hovedelementene i endringen er at det åpnes for å beskatte den private fordelen ved bruk av yrkesbiler etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Dette gjøres ved at beregningsgrunnlaget for fordelen etter den ordinære sjablongmetoden reduseres med 50 % men aldri mer enn kr 150.000. Dette innebærer at maksimalt bunnfradrag oppnås for biler med et beregningsgrunnlag på minst kr 300.000.

Videre utvides virkeområdet for de særskilte skattereglene for yrkesbiler til biler som også brukes til annen privatkjøring enn reiser til og fra jobb.

Reglene for hvilke biler som omfattes klargjøres. I utgangspunktet omfattes varebiler i klasse 2 og lette lastebiler, slik disse er definert i forskrift om engangsavgift.

Ved individuell verdsetting basert på faktisk privat bruk legges det opp til at det kun skal benyttes en fast kilometersats for all privatkjøring mot to satser i dag. Det vil bli stilt krav om dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. Satsen for 2016 vil være kr 3,40 pr kilometer.

Reglene om skattefri, sporadisk bruk av arbeidsgivers bil kjøres klarerer. Reglene vil angi maksimalt antall dager og antall kilometer. Det legges opp til at grensen for sporadisk bruk vil være maksimalt samlet kjørelengde på 1.000 km pr inntektsår.

Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter fjernes

Skattereglene åpnet for at skattytere med opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet kunne kreve fradrag for ulegitimerte småutgifter etter en sats på kr 100 pr døgn.

Regjeringen foreslår å fjerne fradraget for nevnte småutgifter og retten til skattefri utgiftsgodtgjørelse med virkning fra inntektsåret 2016.

Bunnbeløpet i reisefradraget økes

Reisefradraget gis for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser til hjemmet.

Regjeringen foreslår å øke bunnbeløpet (det beløp man må overstige før å få fradraget) til kr 22.000. Dette betyr at nevnte fradrag normalt vil bli gitt for arbeidsreiser på drøyt 64 km t/r, mot 46 km t/r etter dagens regler.

BSU ordningen utvides

Maksimalt sparebeløp utvides til kr 300.000 mot kr 200.000 etter dagens regler.

Skattefradrag for enøk-investeringer i private boliger

ENOVAS støtteordning til enøk-investeringer i private boliger ble utvidet med virkning fra og med 2015.

Regjeringen foreslår at ordningen med tilskudd til enøk-investeringer i private boliger knyttes til skattesystemet gjennom skattefradrag. Ordningen skal være basert på ENOVAS eksisterende støtteordninger til slike tiltak, men huseier skal kunne velge å får stønaden som et skattefradrag ved skatteoppgjøret som alternativ til direkte støtte fra ENOVA.

Andre skattesatser

Skatt på alminnelig inntekt (Inntekt fratrukket tillatte fradrag) reduseres fra 27% til 25%

Minstefradraget i lønns –og trygdeinntekt økes fra kr 89 050 til kr 91 450

Personfradraget (klasse 1) økes fra kr 50 400 til kr 51 750, i klasse to fra kr 74 250 til kr 76 250

Særfradrag for enslige forsørgere økes fra kr 48 804 til kr 49 800

Bunnfradrag formuesskatt økes fra kr 1 200 000 til kr 1 400 000

Se for øvrig: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Skattesatser-2016/

Toppskatt

Dagens modell med to trinn for toppskatt erstattes med ytterligere to trinn, slik at vi nå får 4 ulike trinn med toppskatt. Laveste nivå for toppskatt er inntekter over kr 158 800 til kr 224 900 som skattlegges med 0,80 %.

Fremstilling ovenfor er på overordnet nivå, se link til statsbudsjettets fullstendige dokument på skatt.

Kilde: NHO Troms