Nordområdemeldingen

Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde.

Næringsarena Nord, representert ved våre kolleger i Hammerfest, Alta og Tromsø, jobber med tiltakslisten som må være innholdet i nordområdemeldingen.

27. november presenterte regjeringen nordområdemeldingen - en melding totalt blottet for konkrete tiltak. Dette fikk de selvsagt kritikk for, og regjeringen svarte opp med at dette kun var en melding som skulle vise "retningen for den neste årene".

Vi har med utgangspunkt i "Distriktsmeldingen (2019-2020)" og rapporten "Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn" av 28.oktober 2020 utarbeidet en punktsliste som vi skal jobbe med gjennom året.

Punktene som vi jobber med nå: 

1. Regional styring av næringsutvikling 

Næringsutviklingen i Nord-Norge må styres fra Nord-Norge:

 • Ressursene i nord må forvaltes i nord. Både utbygginger og myndighetsoppfølging må skje fra Nord-Norge. Både på operativt og strategisk nivå.
 • Oljeselskapene skal etablere driftsorganisasjoner for feltutbygginger i nord.
 • Staten må være til stede i Nord-Norge: Det må etableres en tydelig strategi for å flytte statlige arbeidsplasser til Nord-Norge og distriktene.
 • Statelige arbeidsplasser innen energi skal innen 2024 økes til 20% av totalt antall stillinger nasjonalt.
 • Lokalt råvareuttak må sikre lokal verdiskapning. Dette må være et premiss for å få «license to operate»
 • Fiskeri- og havbruk må tydelig satses på gjennom tiltaksplan for å opprettholde lokal flåte og lokal bearbeiding.

 

2. Regional styring av kompetanseutvikling

 • De viktigste kompetansebehovene og ønskene, fagskole og universitet, defineres av og utvikles i Nord-Norge.
 • Mer midler til forskning innen hav-relaterte næringer. I framtiden er størstedelen av havbruksnæringen i nord. For å få en bærekraftig utvikling der havbruk og villfiskinteresser skal leve side om side, trenger vi mer forskning. Vi har også et annet klima og flere andre biologiske arter. Det er et paradoks at i dag går 90% av forskningsmidlene til miljøer sør for Vestfjorden.
 • Innpendling aksepteres kun unntaksvis, der det ikke er mulig for lokale aktører å ta nødvendig kompetanseheving, kan en midlertidig pendle inn til rett kompetanse er på plass. Premiering av de som bruker lokal arbeidskraft. Bedriftene må via enkel dokumentasjon vise hvor mye lokal arbeidskraft de bruker av totale årsverk. Premiering av de beste!

 3. Styrke infrastrukturen i Nord-Norge

Infrastruktur-løft: Det må etableres en særskilt satsing for opprusting og utbygging av infrastruktur i Nord-Norge. Midler må øremerkes.

 • Fokus på transportkorridorer for folk og varer. Transportløsningene «Kyst til marked» skal akselereres og kost-nytte verdi settes som parameter for prioriteringene.
 • Det må innføres et hovedprinsipp om at verdiskapning primært legges til grunn for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i investeringsprosjekter.
 • Opprusting og utbygging av veinettet, fylkesveier, byvekstavtaler og tilsvarende i andre byer.
 • Opprusting og utbygging av strømnettet.

4. Generelle tiltak for Nord-Norge

Tiltak som gjør det mer attraktivt å flytte nordover:

 • Reduksjon i offentlige kostnader
 • Ungdoms-satsing: Det utredes et poengsystem for ungdom. Jo mer utdanning, arbeid og tid du blir i landsdelen, jo flere poeng får du. Poengene kan du veksle inn i barnehagebetaling og offentlige tjenester. Finansieres som et tillegg til dagens tiltakspakke for Nord-Troms og Finnmark.
 • Fødselstallene må opp. Tilskudd på kr.100.000 pr nyfødt barn
 • Fjerne formueskatten i nord. Det bidrar til flere investeringer og tiltrekker oss kapital

Relaterte artikler