Samarbeidsmøte Harstad kommune

Torsdag 10.september 2020

Referat 10.september 2020

 

Formannskapssalen:

Til stede;

Næringsforeningen                                        Harstad Kommune

Hege B. Eriksen, styreleder                              Hugo T. Hansen, kommunedirektør

Tove Julin Pettersen, styremedlem                   Kari-Anne Opsal ordfører                

Ole-Jonny Korsgaard, daglig leder                    Espen Ludviksen, varaordfører

Rune Stenberg, bygg og anlegg                         Bjørn Akselsen, næringssjef

Hilde Lilleng, skole/næringsliv                          Jan Inge Lakså, enhetsleder

Lars Bergh, handel & service                            Svein Arne Johansen, enhetsleder

Rolf Ludviksen, samferdsel                               Jan Dag Stenhaug, bygg og eiendomssjef

                                                                                  

 

Informasjon fra Harstad kommune:

 • Vei klassifisering 8 til 10 tonn
 • Innledning av Svein Arne, ved revidering vil alle veier oppklassifiseres til BK 10. Noen unntak for sårbare veier og sesongbasert nedklassifisering (vårløsning).

Dette vil vi få på plass i løpet av høsten.

 • Investeringer høsten og vinteren 2020/2021
 • Hugo innleder. Hittil I år 159 MNOK, 12-13 MNOK koronatilskudd er også satt i produksjon. Helsehuset kommer i ut på anbud rundt årsskiftet og rammen her er over 400 MNOK. Bergseng skole kommer I slutten av denne valgperioden, tomtevalg håper å bli fremmet før nyttår. Ny barnehage i Sørvika kommer ut på anbud i løpet av høsten, rammen er satt til 60 MNOK. Ny idrettshall opp mot 200 MNOK er det landet løsning på.
 • Jobbes med nytt renseanlegg på Stangnes, anbud ute nå på VA ned mot verftet.
 • Samarbeider også med Kvæfjord der anbud er ute.
 • Rødbergerveien holder på å ferdigstilles hva gjelder VA.
 • Parkprosjekter er i gang, Harstadhavn i samarbeid med boligaktørene.
 • Ny bilpark i Blåberhaugen for nye sjåfører.

 • Ønske fra HRNF at anbud blir besvart og protokollert så raskt så mulig, slik at entreprenørene kan gi inn nye/andre anbud. Harstad kommune har forståelse for ønsket og bekrefter at dette gjøres.

 

 • HRNF fremmet også at kommunen må ta ansvar for kravspek i anbud hva gjelder antall fagarbeidere og lærlinger. Kommunedirektøren svarte at dette hadde de også fokus på og har det med sine i anbud. Ordfører var også tydelig på satsingen byen gjør for fremtidige fagarbeidere, ny felles skole og en årlig begivenhet for utdeling av fagbrevene.

 

 • Jan Dag informerte at kommunen kommer ut med anbud på bygging av nye småhus, der de er i samtale med Stangnes vgs. om samarbeid på oppføringen. Det jobbes også en ramme på 131 MNOK for et avlastningsbygg nedenfor barnehagen i Gangsås.

 

 • Næringsplanarbeidet – hvordan kan alle få et eierskap
 • HRNF ønsker å bli mer involvert og har et sterkt ønske om at vi gjør en nåtids analyse før vi går til jobben med å tegne fremtidsbildet. Det er også ønske om større grad av konkretisering rundt strategier og tiltak som fremmer synergier, samhandling og felles drakraft for næringsliv og kommune.
 • Næringssjefen redegjorde for hvordan prosessen har vært og de planene som foreligger for å lande den nye næringsplanen. Det er et ønske om å få flest mulig aktører med og arbeidet er per dato kommet ca. halvveis. Grunnen til at ikke nå-analysen er gjort er at «fremtidsbilde for 2030» er valgt som metode. Det er noen fortsatt noen «hull» å fylle og planen skal være dynamisk i forhold til tiltak de nærmeste årene.
 • Næringssjefen og HRNF tar et eget møte for å drøfte saken videre.

 

Orienteringer fra ordfører:

 • Ung-prosjektet. Vi eksporterer alt for mange unge, vi må jobbe I fellesskap for å beholde våre. Ansatt prosjektmedarbeider Maria Elena Olsen som har en 50/50 stilling sammen med Hålogalandsrådet. Stillingen skal jobbe med regionalt ungdomsråd og ung-konferanse i regi av rådet, og politisk for kommunen. Per nå har Maria utredet og vurdert eksisterende tilbud i kommunen.
 • Ønske om samarbeid med næringslivet på lærlingegaranti, samhandling med UiT, romjulsarrangementet 20-40, knytte kontakter, sommerjobb sentralen, ung frivillighet, kurs for unge ledere og aksjon for unge inn i styrer. Ordfører, prosjektmedarbeider og HRNF tar eget møte for å legge plan for tiltak.
 • Vi må få til et samarbeid mellom næringslivet og kommunen vedrørende grøntarealer. Gårdeierne spesielt, og næringslivet generelt, er viktige samarbeidspartnere her.
 • Sentrum opprustes betydelig, mye er gjort og mer skal gjøres. Parken i Harstad havn og Generalhagen.
 • Sommer Harstad ble en suksess hva gjelder samarbeid med flere aktører. Nå er høsten her, og vi ønsker at samarbeidet skal fortsette slik at vi leverer frem over vinteren.
 • Harstadpakken, usikker på om vi får dette til, men vi håper på det beste. Skulle ikke vi få dette til, blir det flere prosjekter som blir svekket. Det må jobbes godt av alle parter i det tidsvinduet vi har før bommene kommer opp for Hålogalandsveien.

Informasjon fra HRNF:

 • Utdanningsråd (samarbeidsprosjekt):
 • Jobber for å få etablert et utdanningsråd på tvers av næringer og utdanningsnivå.
 • Målet er i første omgang å jobbe for å sikre relevante praksisplasser til alle under utdanning i regionen vår, jobbe for riktig dimensjonering av utdanningstilbud som sikrer relevant og nødvendig kompetanse til morgendagens arbeidsplasser samt gjennomføre felles rekrutteringstiltak (øke søkertall og bidra til at de blir i regionen etter endt utdanning)
 • Oppstartsmøte er 16. september

 

 • Bygg 21:
 • HRNF setter pris på at møtene med administrasjonen er kommet på plass og vi vil jobbe for å få på plass områdemodeller og utbyggingsavtaler med kommunen.
 • HRNF kommer tilbake for å fremme en reduksjon på administrasjonsgebyret på rekkefølgebestemmelsene, fra 20% til 5% på investeringer på over 1 MNOK.

 

 • Brukerforum VA:
 • Det er fra næringen ønskelig å få på plass et brukerforum på VA, dette for å kunne avklare og avstemme mulighetene I de forskjellige prosjektene. Kommunen skal se nærmere på muligheten for å få til dette.
 • Bakgrunn: Temaet er allerede tatt opp i møte mellom MEF og kommunen (representert med Næringssjefen og ordføreren). Behov for et fagforum hvor entreprenører og prosjekterende i fellesskap med kommunen kan se på nye løsninger og teknologi. Ønske om å få opprettet et varslingssystem for endringer kommunen måtte foreta i VA-normen. Dette for å forhindre feil utførelse og omprosjektering i prosjekter. Målet med forumet er å øke kvaliteten for forbrukerne, minimere forutsette og uforutsette kostnader.

 

Drøftingssaker:

 • Næringsareal – tilgjengelig oversikt via HRNF?
 • Næringssjefen vil se på digital løsning hvor vi kan synliggjøre alle arealene, dette gjelder også private aktører, med informasjon om tilstand og kontaktpersoner.

 

 • Bylab – en ambisjon for byen
 • Kommunedirektøren ønsker at vi ser på dette sammen, og HRNF tar ansvar for å innkalle til et prosjektmøte.

 

 • Ung-prosjektet (småjobb-/sommerjobbsentral, lærlingeplassgaranti,

grøntpatruljen). Dette ble drøftet under ordførers orientering. Tiltak her kan også organiseres i samråd med et Bylab-prosjekt.

 

 • Dato for neste møte: settes av næringssjef, HRNF og ordfører.