Samarbeidsmøte 15.juni 2020

Formål;
Sammen om å skape vekst, bolyst og forutsigbarhet for alle nivåer innen næringsutvikling og etablering.

Referatet etter møtet 15.juni

Referat 15.juni 2020

 

Thon Hotel Harstad, 6 etg:

Til stede;

Næringsforeningen                                                  Harstad Kommune

Hege B. Eriksen, styreleder                                       Hugo T. Hansen, kommunedirektør

Bjørn Isaksen, nestleder                                            Kari-Anne Opsal ordfører                

Ole-Jonny Korsgaard, daglig leder                           Espen Ludviksen, varaordfører

Rune Fossem, bygg og anlegg                                  Bjørn Akselsen, næringssjef

Hilde Lilleng, skole/næringsliv                                 Jan Inge Lakså, enhetsleder

Ole-Johnny Pettersen, handel & service                   Svein Arne Johansen, enhetsleder

Elling Haukebøe, samferdsel                                     Øyvind Arvola, kommunikasjonssjef            

                                                                                  

 

Informasjon fra Harstad kommune:

 • Plan for vedlikehold av veiSnørik vinter med ekstra brøyting har medført ekstra kostnader. Dette går dessverre på bekostning av asfaltarbeidet for sommeren 2020.
 • Kommunen vil se på akseltrykkbehovet på de forskjellige veistrekningene ved innmeldte behov fra næringslivet, viktig for næringslivet om vi greier å få 10 tonn.
 • Torget og gamle bussterminal – tidshorisontKommunen er i prosess med eierne for kjøp av den gamle terminalen og vil de neste årene se på hvordan kollektivløsningen etterhvert skal bli.
 • Reguleringsplanen for golfbanen i Sørvika – status og tidshorisontSaken prioriteres og det jobbes nå gjennom merknadene. Saken vil i løpet av høsten fremmes i planutvalget og så i påfølgende kommunestyremøte.
 • Harstadpakken, ferdigstillelse – status omfang og tidshorisontVi fikk i første omgang avslag på opp-finansiering, men kommunen jobber nå opp mot statssekretæren. Fylkeskommunen er også på saken.
 • Idrettshall – status og tidshorisont. Kommunen jobber for å få utviklet en løsning som dekker behov og ønsker. Tomten gir noen begrensninger, men kommunen jobber intensivt med dette og det er gode prosesser rundt saken.
 • Næringsplanarbeidet – tidshorisont. I slutten av august restarter vi prosessen med kommunen og næringslivet. Koronapandemien har påvirket fremtidsbildet og dette må innarbeides i den videre planen.Satser på å få fremmet planen for kommunestyret før årsskiftet.
 • Ordfører informerer: Nord-Norgebanen, forsvar. Forsvaret: har fått stiftet Nordnorsk forsvarsforum.
  • Det jobbes konkret med Åsegarden, her ligger en uforløst mulighet for fremtidig rekruttskole/befalsskole og eventuelt beredskapssenter.
  • Jobber for kystutredning
  • Langstidsplanen kommer til høsten og der jobbes det allerede.Nord-Norgebanen: Hålogalandsrådet har besluttet å gå for en trinnvis utbygging.

 

 

Informasjon fra HRNF:

 • Næringskonferansen Ærekraft 2021. HRNF sammen med UIT vil gjennomføre Bærekraftskonferansen (Ærekraft) i sistehalvdel av mai 2021
 • Utdanningsråd (samarbeidsprosjekt). Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad (YOKH) har allerede et samarbeid med partene, men i Ofoten har de utviklet dette enda lenger ved å ta inn flere aktører i samarbeidprosjektet, som Nav, kommunen, UIT, videregående, Hålogalandsrådet og næringsforeningen. Deres samarbeid er skole-initiert, mens i Harstadregionen ønsker vi et næringslivs-initiert samarbeid. Ofoten er åpen for samarbeid.
 • Viktig at vi får kontroll på tilbudet/mulighetene, dette vil legge til rette for at næringslivet kan forplikte seg.Viktig å tenke synergier på dimensjonering og inntaksregion
 • Bygg 21. HRNF ser frem til prosessen som vi starter til høsten for å se på mulighetene for områdemodeller og utbyggingsavtaler.

 

 

Drøftingssaker:

 • Ung. Vi må sammen bli enda bedre til å satse på ungdommen. Kommunen har sammen med Hålogalandsrådet ansatt en person i en prosjektstilling med fokus på ungdommen (bl.a. jobbe for regionalt ungdomsråd) «Sommerjobbsentral», samhandling HK & HRNF
 • Opplæringskontoret hadde i 2019 172 lærlinger i systemet sitt, har over 50 fag godkjent og viser til svært gode resultater. Det kommer en innstilling fra Lovutvalget hvor opplæringskontorene er foreslått tatt ut av opplæringsloven, her må vi bidra til å påvirke for å beholde arbeidsplassene og sikre den gode opplæringen for bedrift og lærling. - Behandles i eget møte – YOKH/ordfører

 • Næringsareal – tilgjengelig oversikt via HRNF? - Saken tas opp i neste møte.

 • Serviceerklæring - Behandles i eget møte HRNF/næringssjef

 • Forskjønning av innfarten til Harstad – hva kan vi få til sammen? - Behandles i eget møte HRNF/ordfører

 • Dato for neste møte: første uke i september