Høringssvar: Energikommisjonen Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere

Næringsarena Nord bestående av 14 næringsforeninger har gitt høringssvar på NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere til Olje- og Energidepartementet. Nedenfor kan du lese høringssvaret i sin helhet.

Næringsarena Nord oversender herved følgende høringssvar. Nettverket består av 14 næringsforeninger som dekker hele Nord-Norge, fra Helgeland i sør til Hammerfest i nord. Til sammen organiserer nettverket 3 500 bedrifter i ulike bransjer og størrelser. Vi ønsker å trekke frem følgende momenter:

 


 
1. Mer av alt raskere

 
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg bak standpunktet om at Norge og spesielt Nord-Norge trenger mer nettutbygging og mer kraftproduksjon for å lykkes med det grønne skiftet og sikre fremtidens velferd.

 


 
Næringsarena Nord ønsker å berømme Energikommisjonen for deres tydelige oppfordring og de klare signaler som er gitt. Rimelig og fornybar kraft i nord er grunnleggende for samfunns- og næringsutvikling, og nødvendig for å realisere nasjonale klimamål og regjeringens veikart for grønn industri. I nord styrer vi raskt mot kraftunderskudd, og samfunn og næringsliv merker allerede konsekvensene. Statnett sa nei til over 40 forespørsler om strøm-tilkoblinger i nord bare i januar. Uten kraft lykkes vi ikke med grønn omstilling av eksisterende næringsliv og industriveksten som er nødvendig for å sikre befolkningsvekst i landsdelen. 

 


 
Beredskapsbehovet i nord generelt og i Øst-Finnmark spesielt, er aktualisert på grunn av Russlands angrepskrig i Ukraina. Beredskap hånd i hånd med bærekraftige lokalsamfunn med sivilt fotavtrykk er noe alle fremhever som helt nødvendig. Ved utvidelse av NATO med Finland og Sverige forsterkes kravet utenfra også. Krafttilgang for næringslivet i Nord-Norge er dermed også sentralt sikkerhetspolitisk spørsmål. 

 


 
2. Mer nettutbygging

 
Vi legger ved følgende momenter som sentrale for å oppnå mer nettutbygging i nord. 

 
Nettutbygging i nord er samfunnsbygging i praksis. Regjeringen må øke investeringstakten i nettutbygging i Nord-Norge for å sikre viktig infrastruktur og gode forutsetninger for jobb- og verdiskaping i vår landsdel. 420 kV-linje må bygges ut i Vesterålen, Lofoten, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark for å sikre dette. Nettutbygging i tilknytning til eksisterende industri er spesielt lavthengende frukter og bør også etterstrebes. Her bør et statlig bidrag til anleggsbidrag vurderes, for å unngå at lokal nettutbygging stopper opp pga. manglende finansiering fra utbygger.
Saksbehandlingskapasiteten hos NVE og Olje- og energidepartementet må bedres, for å sikre progresjon, forutsigbarhet og fremdrift i næringsprosjekter.
Regjeringen må ta en aktiv rolle i arealpolitikken i Nord-Norge. Det haster å sikre et rammeverk for å redusere konfliktnivået knyttet til nettutbygging og kraftproduksjon, og samtidig sikre effektive prosesser. Regjeringen bør derfor følge opp Energikommisjonens anbefaling om å sikre prosessuelle regler som ivaretar urbefolkningens rettigheter og samtidig ivaretar hensynet til forsyningssikkerhet, klimamålene og kraftbehovet.


 
3. Prioriteringskriterier for nett-tilknytning

 
Næringsarena Nord støtter opp under behovet for tydeligere prioriteringskriterier for søknader om nett-tilknytning, utover de eksisterende kriteriene for modenhet. Selv om det bør være et styrende premiss i norsk industriutvikling at vi har tilgang på nok fornybar kraft, så viser kortsiktige kraftanalyser at prioriteringer er nødvendig på kort sikt. Her bør følgende aspekter vektlegges, i ikke prioritert rekkefølge. 

 
Sysselsetting, verdiskapingseffekt og ringvirkninger.
Regional samfunnsnytte
Samfunnssikkerhet og beredskap
Klimaeffekt


 
4. Behov for styrke ENØK-insentiver 

 
Energikommisjonen viser til vesentlig potensiale i energieffektivisering på flere områder. For å hente ut dette potensialet, er det nødvendig med styrkede insentiver for energistyring- og lagringssystemer og ENØK-tiltak for næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner. 

 


 
Næringsarena Nord:

 
Alta Næringsforening

 
Bodø Næringsforum

 
Brønnøy Næringsforum

 
Fauske Næringsforum

 
Hammerfest Næringsforening

 
Harstadregionens Næringsforening

 
Kirkenes Næringsforening

 
Lofoten Næringsforum/Røst Næringsforening

 
Mosjøen Næringsforening

 
Meløy Næringsforum

 
Narvikregionen Næringsforening

 
Næringsforeningen i Finnsnesregionen

 
Næringsforeningen i Tromsøregionen

 
Ranaregionen Næringsforening